Jestem stałym mediatorem w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sądzie Okręgowym w Koninie oraz w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Prowadzę mediacje w sprawach karnych, cywilnych, nieletnich oraz w sprawach rodzinnych (separacja, rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty).

Prowadzę również mediacje pozasądowe.

Dla osób przebywających za granicą możliwy udział w postępowaniu mediacyjnym poprzez komunikator SKYPE.Oferta
O mnie

seksuolog on-line

Doświadczenie i kwalifikacjeUkończyłam studia o specjalności:
- Psychotraumatologia - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Psychologia sądowa z interwencją kryzysową i psychotraumatologią.
- Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
- Seksuologia kliniczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach, - Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna - Uniwersytet Opolski,
- Terapia rodzin - Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
- Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Pedagogika i promocja zdrowia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
- Terapia pedagogiczna i Arteterapia - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
- Żywienie człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Pozostałe kształcenie podyplomowe:
- Podyplomowa Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Podyplomowe szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w Krakowie - Klinika Małżeńska oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
- Podyplomowe studium "Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym" w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.

W ramach kształcenia akademickiego zrealizowałam następujące warsztaty:
Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia
Psychotraumatologia stresu
Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
Diagnoza i ocena traumy psychicznej
Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
Terapia narracyjna w traumie psychicznej
Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych - diagnoza i terapia psychologiczna
Podstawy kryminalistyki z elementami suicydologii
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i od substancji
Profilaktyka niedostosowania społecznego z elementami prewencji samobójstw
Psychopatologia, autodestruktywność, zaburzenia afektywne
Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
Choroba zagrażająca życiu jako sytuacja traumatyczna
Interwencja kryzysowa, pierwsza pomoc psychologiczna i inne działania w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Uczestniczę systematycznie w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Posiadam certyfikaty:
Zaburzenia seksualne w psychoterapii nerwic
Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet Terapia dysfunkcji seksualnych mężczyzn
Diagnoza przyczyn wygasania współżycia między partnerami w długotrwałej relacji
Terapia hiperseksualności

Systematycznie superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.
Jestem stałym mediatorem w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w Sądzie Okręgowym w Koninie oraz w Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Oferta

Informacje ogólne

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora, w celu doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.

Najczęściej wyróżnia się rodzaje mediacji ze względu na charakter i przedmiot sporu, np. mediacje w sprawach cywilnych, mediacje w sprawach karnych, mediacje w sporach z zakresu prawa pracy, mediacje w sprawach rodzinnych.

Dwa rodzaje mediacji można wyodrębnić na podstawie dobrowolności:
- mediacje dobrowolna - gdy strony z własnej inicjatywy biorą udział w mediacji (lub z inicjatywy innych, ale wyróżniają na nią zgodę),
- mediacja obligatoryjna - gdy strony muszą obowiązkowo stawić się chociażby na pierwszym spotkaniu mediacyjnym.

W związku z rozwojem mediacji instytucjonalnych, a także zróżnicowaniem wynikającym z podstawy, na jakiej odbywają się mediacje, można dokonać ich podziału na:
- mediację umowną (kontraktową, pozasądową),
- mediację sądową.

Strony w przypadku mediacji umownej przystępują do niej na zasadzie całkowitej dobrowolności na podstawie umowy o mediację. Natomiast przystąpienie do mediacji sądowej ma zwykle charakter obowiązkowy. Oznacza to, że strona ma obowiązek przystąpienia do mediacji i podjęcia próby rozmów z drugą stroną, jeśli sąd skieruje sprawę do mediacji.

1. Mediacja kontraktowa - uregulowana w art.183?§ 1 k.p.c., opiera się na założeniu, że obie strony składają pisemną zgodę na mediację:
- poprzez zawarcie umowy mediacyjnej,
- lub przez uprzednie zamieszczenie tzw. klauzuli mediacyjnej w łączącej strony umowie podstawowej.

2. Mediacja na wniosek - inicjatorem jest jedna ze stron kierująca wniosek do mediatora. Mediacja ta określana jest również jako mediacja kontraktowa, gdyż z momentem wyrażenia zgody przez drugą stronę konfliktu dochodzi do zawarcia umowy o mediację.

3. Mediacja sądowa (instytucjonalna) - inicjatywa należy do sądu.

Naczelne zasady prowadzenia mediacji

1. Zasada dobrowolności
Dobrowolność kojarzy się z samodzielnością i autonomią w decydowaniu. To swoistego rodzaju samorządność. W mediacji zasada dobrowolności oznacza świadomie wyrażoną zgodę każdego z uczestników na przystąpienie do postępowania mediacyjnego, jego kontynuowanie, a następnie pozytywne sfinalizowanie. Jest to warunek sine qua non, bez którego o mediowaniu nie może być mowy.

2. Zasada poufności
Obowiązuje wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego i oznacza konieczność zachowania dyskrecji. Przebieg mediacji i jej rezultaty (za wyjątkiem ugody) są tajemnicą. Mediator nie może zostać powołany na świadka w sądzie, a stronom nie wolno powoływać się na fakty i propozycje ujawnione w czasie postępowania mediacyjnego (informacje te są z prawnie bezużyteczne).

3. Zasada neutralności
Oznacza, że mediator nie podejmuje decyzji co do sposobu rozwiązania problemu i nie podpowiada stronom rozwiązań, choćby uznał, że są one najlepsze z możliwych. Umożliwia natomiast stronom samodzielne ich wypracowanie, przekazując tym samym całkowitą odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu i kształtu porozumienia uczestnikom postępowania mediacyjnego. Mediator prowadząc spotkanie pomaga stronom w samodzielnym znalezieniu rozwiązań, zachowując szacunek i wiarę w kompetencje uczestników sporu.

4. Zasada bezstronności
Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji.

5. Kwalifikacje mediatora
Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych. W świetle tego, co mówią regulacje dotyczące warunków, jakie musi spełnić osoba będąca mediatorem, zapisy mocno akcentują potrzebę edukacji i dokształcania osób pełniących rolę mediatora.

Mediacja rodzinna

Jak rozumiemy mediację?

Przez mediację rozumiemy pomoc w rozwiązywaniu konfliktu polegającego na rozmowie o konflikcie przy udziale bezstronnej osoby trzeciej, co pozwala na osiągnięcie porozumienia, jeśli taka jest wola stron. Przez mediację rodzinną rozumiemy tutaj proces rozwiązywania sporu lub konfliktu osób spokrewnionych, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny profesjonalista za dobrowolną zgodą stron i przy zachowaniu poufności pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć akceptowalne porozumienie. Mediacja rodzinna nie jest ani nie zastępuje poradnictwa prawnego, rodzinnego czy psychoterapii. Najczęściej mediacja dotyczy kwestii związanych z rozwodem lub rozstaniem.

Jak przebiega mediacja rodzinna?

Mediację rodzinną (rozwodową) prowadzi mediator. Rolą mediatora jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumienia się między stornami, czyli:
- umożliwienie wzajemnego wysłuchania się,
- pełniejsze zrozumienie własnych potrzeb i obaw,
- zauważenie potrzeb i obaw drugiej strony,
- wypracowanie rozwiązań, które będą zaspokajały potrzeby i redukowały obawy obydwu stron.

Mediator jest w tym procesie bezstronny, czyli nie opowiada się za żadną ze stron i w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich. Nie ocenia i nie osądza ani osób, ani ich zachowań, ani też proponowanych rozwiązań. Pozostaje neutralny wobec sposobu rozwiązywania konfliktu i czynionych przez strony uzgodnień.
Mediator nie jest też adwokatem dziecka, choć może dostarczyć rodzicom informacji na temat problemów, jakim musi stawić czoło ich syn czy córka.

Mediator akceptuje wszelkie rozwiązania (w tym również brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Nie podejmuje decyzji, nie ocenia składanych propozycji, lecz towarzyszy stronom w samodzielnym uzgodnieniu odpowiadających im ustaleń. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz za kształt porozumienia spoczywa na stronach.

Mediacja ma charakter poufny.

Właściwy proces mediacji czasami poprzedzają spotkania konsultacyjne, podczas których strony konfliktu i mediator wzajemnie się poznają. Mediator informuje o przebiegu i zasadach procesu mediacji i potwierdza dobrowolność udziału obydwu stron. Klienci przedstawiają wstępnie problem, który chcą rozwiązać, oraz swoje oczekiwania wobec mediacji. Spotkanie konsultacyjne kończy się ustaleniem, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji. W razie potrzeby strony otrzymują informację o innych możliwych formach pomocy: terapeutycznej, prawnej.

W jakich sprawach mediacja może być przydatna?

Konflikt

W sytuacji konfliktu rodzinnego i małżeńskiego

W tych przypadkach mediacja ma konkretne, ale skromne ambicje: pomaga w rozwiązaniu konfliktów "rzeczowych", dotyczących na przykład podziału obowiązków w rodzinie, sposobów wydawania pieniędzy i oszczędzania, ułożenia kontaktów z rodziną współmałżonka, zakresu swobody dawanej dzieciom czy sposobów spędzania wolnego czasu, ułożenia relacji między rodzeństwem prowadzącym wspólne interesy.

Mediacja w odróżnieniu od innych form pomocy (np. terapeutycznej) ma tu charakter wyraźnie ograniczony. Pomaga w poradzeniu sobie z konkretnymi problemami, nie rozwiązując głębokich konfliktów relacji między członkami rodziny. Może służyć wyjaśnieniu z rozumieniu wzajemnych oczekiwań partnerów lub rodziców i dzieci w trudnych sytuacjach. Może ułatwić podjęcie ważnych rodzinnych decyzji oraz zwiększyć szansę skorzystania z terapii rodzinnej czy małżeńskiej.

Rozstanie

W sytuacji, gdy małżonkowie (partnerzy) stoją w obliczu decyzji o rozstaniu.

Mediacja nie odpowie na pytanie: rozstać się czy nie? Podczas mediacji małżonkowie (partnerzy) mogą jednak określić, w jaki sposób podejmują decyzję o przyszłości swojego związku. Mediacja pomoże im zdecydować, jakie kroki mogą podjąć, aby ich wybór był bardziej przemyślany, świadomy, mniej obarczony nieprzyjemnymi emocjami.

Rozwód

W sytuacji rozwodowej czyli:

- Przed rozwodem (kiedy zapadła już decyzja o rozstaniu) i w trakcie rozwodu.

Mediacja może pomóc ustalić warunki rozwodu, zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku, sposoby korzystania ze wspólnego mieszkania i wszystkie inne kwestie, które w przekonaniu rozwodzących się powinny zostać uzgodnione.

Ich ustalenie na drodze mediacji może zmniejszyć niszczący i destrukcyjny wpływ negatywnych emocji zwykle towarzyszących rozwodowi. W ramach mediacji mogą zapaść przemyślane i biorące pod uwagę potrzeby obojga rodziców rozwiązania dotyczące zasad opieki nad dziećmi. Pozwala to ograniczyć negatywne konsekwencje rozwodu przeżywane przez dzieci.

- Po rozwodzie, gdy pozostały jakieś kwestie, które podczas postępowania rozwodowego nie zostały zadowalająco rozwiązane.

Warsztaty dla rodziców rozwodzących się

Na warsztatach uczestnicy dowiadują się co myślą, czują, przeżywają dzieci w sytuacji rozwodu/ rozstania rodziców. Podczas zajęć rodzice dowiadują się również w jaki sposób mogą pomóc swoim dzieciom łatwiej przejść przez to trudne doświadczenie jakim jest rozwód.

Uczestnicy warsztatów uczą się nie tylko jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, dać wsparcie, zwiększyć poczucie stabilizacji, ale również jak zadbać o siebie, jak radzić sobie z emocjami np. złością i jak żyć po rozstaniu.

W trakcie warsztatów rodzice uczą się jak wypracować konstruktywne plany opieki wychowawczej skoncentrowane na dziecku.

Rodzice uczą się również jak w sytuacji wysokiego poziomu konfliktu pomiędzy osobą uprawnioną do kontaktu, a osobą sprawującą nad dzieckiem bezpośrednią pieczę pogodzić konkurencyjne interesy stron, doprowadzając w konsekwencji do należytego wykonywania kontaktów, z uwzględnieniem nadrzędnego dobra dziecka.

Na zajęciach realizowane są następujące tematy:
- co to jest alienacja rodzicielska, zespół alienacji rodzicielskiej,
- jakie mogą zaistnieć konsekwencje rozwodu/ rozstania dla rozwoju dzieci,
- jak pomóc dziecku zaakceptować rozstanie rodziców,
- jak radzić sobie z trudną sytuacją rozwodu/ rozstania,
- jak radzić sobie w sytuacji konfliktu z byłym mężem/żoną,
- jak skutecznie, bezkonfliktowo rozmawiać z byłym mężem/żoną,
- jak uchronić dziecko i siebie w sytuacji rozstania/separacji/rozwodu,
- jak radzić sobie ze złością, napięciem-rodzice nauczą się kontrolować, redukować złość.

Spotkania trwają 90 min, cena za jedno spotkanie - 200 zł.

"Szkoła dla Rodziców" - warsztaty umiejętności wychowawczych.

Podczas warsztatów rodzice, dziadkowie, lub inne osoby biorące udział w wychowywaniu dzieci mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Założenia i cele programu:
- Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
- Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
- Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
- Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Spotkania trwają 90 min, cena za jedno spotkanie - 200 zł.

Dojazd

Kontakt

Rodamed Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów
Korytkowska 2
62-700 Turek

99-201 Uniejów
ul. Podleśna 53

Rejestracja wyłącznie telefoniczna
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 19.00
tel. 517301547

www.terapiatraumy.com
www.mediator-raczynska.pl
www.seksuolog-raczynska.pl